Friskole

Mammen Friskole er en skole…

MammenFri Skole er en skole…

Med små klasser til små børn og store klasser til store børn

På Mammen Friskole har vi en klassestruktur, hvor børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse har
deres eget lokale, og hvor undervisningen foregår på den enkelte årgang de fleste af ugens lektioner.
I idræt og emnearbejde er børnene fra børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse sammen. Med denne
struktur tilgodeser vi de yngste børns behov for en tryg skolestart i en lille gruppe, hvor der er ro til
at lære de mange færdigheder, der skal til for at kunne begå sig i fællesskabet og for at kunne klare
sig godt i forhold til skolens mange faglige udfordringer.


Fra 3. klasse har vi tradition for en samlæsningsmodel, hvor 3. og 4. årgang går i klasse sammen,
ligesom 5.- 6. årgang går i klasse sammen, og 7.- 8. årgang går i klasse sammen. Med denne
struktur tilgodeser vi elevernes behov for med tiden at få flere klassekammerater, der bliver flere at
”spille sammen med” både socialt og fagligt. En positiv mulighed for at eleverne kan få tilpassede
muligheder, uanset hvordan de har det med de sociale og faglige udfordringer.

Hvor alle kender hinanden

Vi er en lille skole, der har eksisteret siden 2004, hvor friskolen blev startet af en engageret
forældrekreds på baggrund af lukningen af byens folkeskole. Vi har gennem årene haft mellem 80-
90 elever.


Vi har en god, stabil personalegruppe, hvor der ikke har været den store udskiftning gennem årene.
Langt de fleste af vores elever fra børnehaveklassen til 3. klasse bruger vores SFO (Mammutten).
Der er mulighed for at benytte vores SFO gennem hele skole forløbet, hvis man har behov for det.
Gennem skoleforløbet kommer eleverne til at stifte bekendtskab med alle i lærergruppen.


Friskolen har en engageret forældrekreds, som ofte kommer på skolen i dagligdagen. Forældrene
sidder i skolens forskellige udvalg, og hver klasse har 3 til 4 kontaktforældre. Der er ofte forældre
med til de daglige morgensamlinger, og forældre er altid velkomne til at deltage i undervisningen.
To gange årligt har vi skolelørdage. Forældrene har her mulighed for at deltage en hel skoledag og
følge undervisningen deres barns/børns klasser.


Vi har mange årligt tilbagevendende arrangementer på skolen, skolefest, Lucia, forårskoncert,
grillaften m.m., hvor elever, forældre og personale er sammen.


Vi har således alle forudsætninger for at drive en skole med tryghed og nærhed for alle.

Med et godt forhold mellem yngre og ældre elever

På Mammen Friskole har alle elever en skoleven. I sommerferien, inden barnet starter i børnehave
klassen, modtager barnet et brev fra den kommende skoleven, som går i 4. klasse. I brevet fortæller
eleven fra 4. klasse lidt om sig selv, og om hvad det vil sige at være skolevenner.


Skolevennerne læser sammen en gang om ugen, nogle skolevenner sidder sammen til morgensang,
og ind imellem organiserer vi aktiviteter, hvor skolevennerne er sammen.


Vi bruger skolevenordningen til at give de nye elever en ekstra god og tryg start i børnehaveklassen
og til at øve de ældre elever i at tage ansvar for en yngre elev. Vi anser det ”at være noget for en
anden” for en vigtig del af elevernes personlige og dannelsesmæssige udvikling.

Med tydelige voksne, der har det godt med hinanden

På Mammen Friskole har vi ansatte med forskellige faglige og pædagogiske baggrunde. Vores
motto er: ”På Mammen Friskole løfter vi i flok”. Vi respekterer hinandens forskelligheder, og vi ser
mulighederne i hinandens kompetencer. Der er plads og rum til styrker og svagheder, latter og tårer.


Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene. Det, vi gør, er vigtigere end det, vi siger. Vi er
tydelige i vores forventninger til børnenes adfærd og omgang med hinanden. På Mammen Friskole
gør vi brug af hinandens styrker og kompetencer. Vi ser det som en fælles opgave, at skoledagen
forløber i en venlig og rolig atmosfære.


Vi har få, men faste forventninger til omgangsformen:


Til morgensang skal man

 • sætte sig roligt
 • synge med på sangene, så godt man kan
 • lytte efter, hvad der bliver sagt

Desuden skal man tage hensyn til hinanden.

 • Sneboldkamp foregår på sportspladsen
 • Alle børn fra børnehaveklasse til 6. klasse skal være ude i pauserne. (Gårdvagten kan give
  lov til at være inde)
 • Ingen tyggegummi, slik og sodavand i skoletiden.
 • Mobiltelefoner og spillekonsoller slukkes i skoletiden.

Der følger folkeskolens fælles mål, og som har udarbejdet egne trinmål for elevernes udvikling

På Mammen Friskole har vi udarbejdet trinmål for elevernes personlige og sociale udvikling.
Desuden har vi udarbejdet trinmål for de forskellige arbejdsformer, som vi mener, eleverne gennem
skoleforløbet bør stifte bekendtskab med.


Vi har udarbejdet læseplaner for faget historie, fordi vi arbejder med faget på en anderledes måde
end i folkeskolen. Vi har fortælling på alle årgange, som tager afsæt i fagene kristendom og historie.
På de yngste årgange arbejder vi med en emneorienteret tilgang til historiefaget, og på de ældste
årgange har vi historietimer på skemaet. Temaet for vores årlige lejrtur for børnehaveklasse til 6.
årgang er ofte historisk.


For alle øvrige fag følger vi folkeskolens trinmål.

Med en grundig og tidssvarende evaluering af den enkelte elev

På Mammen Friskole foregår der evaluering på flere planer. Det daglige og uformelle tilsyn med
skolen står vores forældre for. De er altid velkomne på skolen og deltager ofte i morgensang og den
daglige undervisning.


Til det mere formelle tilsyn har vi vores tilsynsførende, som er valgt af generalforsamlingen for en
4-årig periode. Tilsynsførende ser årsplaner, skema og andet relevant materiale, samt følger med i
skolens liv bl.a. ved at læse torsdagsbreve. Tilsynsførende besøger skolen og overværer
undervisningen en dag om året. På dette grundlag udarbejdes en vurdering af, hvorvidt skolen lever
op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vurderingen fremlægges på
generalforsamlingen og vil efterfølgende være at læse på hjemmesiden.


Evalueringen af den enkelte elev foregår ved elevgennemgang, elevsamtaler og skole-hjem
samtaler.


Elevgennemgang:

 • Elever er et fast punkt på teammøder, mammutmøder og lærermøder. To gange årligt
  foretager klassens lærere under klasselærerens ledelse elevgennemgang, hvor hver enkelt
  elevs faglige, sociale og personlige udbytte og udvikling vurderes.
 • Klasselærerne gennemfører én gang årligt fra 3. klasse elevsamtaler.
  Elevgennemgangen danner udgangspunkt for skole-hjem samtaler 2 gange årligt à 20
  minutter.
 • I 7. og 8. klasse udarbejder lærerne udtalelser til den enkelte elev. I 7. klasse udarbejder
  klasselæreren ved skoleårets afslutning en kortfattet skriftlig udtalelse om hver enkelt elev i alle fag og fagområder på grundlag af skriftlig vurdering fra elevens faglærere – herunder også p-fag. Udtalelsen skal vurdere elevens faglige udbytte og standpunkt, arbejdsindsats og opførsel samt sociale kompetencer med angivelse af mål for 8. klasse. I 8. klasse udarbejder klasselæreren ved skoleårets afslutning en fyldig skriftlig udtalelse om hver enkelt elev i alle fag og fagområder på grundlag af skriftlig vurdering fra elevens faglærere.


Vi opfordrer til, at udtalelserne nærlæses. Vi bestræber os på, at de er præcise og angiver niveau.


På Mammen Friskole giver vi ikke karakterer. Som grundtvig-koldsk friskole vælger vi ikke at
bedømme eleverne med tal. Ud fra et menneskesyn, der ser hvert individ som enestående, ønsker vi
at bedømme vores elever med så stor forståelse for deres egenart som muligt. Her ser vi
talbedømmelsen som en begrænsning, der fjerner opmærksomheden fra udtalelsen, som giver en
langt mere nuanceret vurdering af de unge mennesker.


Den fyldige udtalelse står som et nuanceret og anvendeligt redskab til at komme videre herfra på det
rette niveau. Vores elever ved godt, at de ikke er lige dygtige til alle ting, men vi oplever, at de
evner at se og værdsætte hinanden med de kvaliteter, de hver især rummer. Vi mener altså, at det
grundige arbejde, der bliver lagt i udarbejdelsen af udtalelserne, ville få mindre opmærksomhed og
ikke blive værdsat i samme grad, hvis der fulgte en karakter med.


For at forberede vores elever til skoleårene efter 8. klasse gennemgås i 8.klasse princippet i
karakterskalaen med eleverne. Vi bruger ”middel” ”over middel” ”under middel” i forbindelse med
skole/hjemsamtalerne og i udtalelserne. I 7. og 8. klasse prøver eleverne kræfter med tilpassede
afgangsprøver i dansk, matematik og og engelsk.

Med tidsvarende undervisningsmaterialer

Skolen arbejder med afprøvede materialer, der tilgodeser børnenes læring. Det er vigtigt, at eleverne
undervises med materialer, der virker, og vi afsætter derfor hvert år et relativt stort beløb på
engangsmaterialer, hæfter, bøger osv.


På de yngre årgange (1. til 4. klasse) bruges der lærebogssystemer i dansk og matematik.


I 5. til 8. klasse arbejdes der med lærebogssystemer i tysk, engelsk, matematik, biologi og fysik.


I de øvrige fag samles materialerne fra flere forskellige undervisningsbøger.


Skolen råder over projektor, storskærm samt et klassesæt bærbare computere med en række
undervisningsprogrammer.

Med tidsvarende it-udstyr

Skolen råder over et klassesæt bærbare computere med en række undervisningsprogrammer samt
diverse præsentations-, regne- og skriveprogrammer.


Eleverne må gerne medbringe egne computere.


Der er på skolen trådløst internet, som eleverne kan bruge i undervisningen.

Med idræt 6 lektioner om ugen

I skoleåret 2009-10 søsatte vi på Mammen Friskole et udviklingsarbejde med den
målsætning, at børnene skulle være aktive og bevæge sig mere. Samtidig skulle de erfare, hvad det
betyder for egen trivsel og læring at være i god form. Resultatet blev vores morgenidræt, som nu er helt
indarbejdet i skolens hverdag.


Fire dage om ugen stater vi skoledagen med en lektion med idræt lige efter morgensang.

Her er skolens elever inddelt i 3 hold. Grundet vores fysiske rammer er to hold altid ude, anset vejret. Målet med morgenidrætten er, at eleverne skal bevæge sig meget, have ”pulsen op”, have det sjovt,

og således få en god start på skoledagen.


Derudover har vi klassevis idræt to gange om ugen.


I uge 41 har vi vores motionsuge. Denne uge er alle lektioner omlagt til idrætslektioner.

Vi løber, cykler, svømmer, danser, laver gymnastik og spiller bold, og ugen sluttes af med skolernes motionsdag.


Vi oplever, at vores elever er meget glade for at bevæge sig. Især i de ældste klasser oplever vi, at eleverne er mere

oplagte og friske i undervisningen efter motion, frisk luft og et bad.


At vi skal være meget ude, ser vi heller ikke som en begrænsning. Vi synes, vi har nogle friske og seje elever

med masser af gåpåmod, som aldrig klager over, at de skal ud og dyrke idræt.

Med engelsk fra 1. klasse

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes dagligdag, og vi vil arbejde med at forstå og
tale engelsk. At lære et fremmedsprog er ligesom at lære at svømme eller cykle:

Det er kun ved at gøre det,  man kan lære det. Så eleverne skal træne.

 

Prøv at gøre jeres børn opmærksomme på alt det engelsk, der er omkring dem.

Hvis I kan tale engelsk derhjemme så gør endelig det. I timerne vil undervisningen som udgangspunkt

foregå på engelsk.


Vi vil blandt andet arbejde med følgende emner:

 • Tallene fra et til tyve
 • Farver
 • Dyr
 • Dagligdag
 • Familie
 • Kroppen
 • Mad og drikke
 • Ugedage, måneder og højtider

Det skal være sjovt at lære, og derfor vil vi lege læringen ind med sanglege og rim og remser.

Hjemmearbejde som sådan bliver der ikke tale om, men forældrene opfordres til hjemme at tale med barnet om og på engelsk.

Herudover findes der på Internettet et hav af materialer og spil (især til Ipad), som er målrettet netop dette alderstrin,

og det er en god ide, at man hjemme arbejder med disse.

 

Mål efter 2. klasse

Kommunikative færdigheder
 • forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider
 • svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole
 • udveksle enkle informationer om nære emner
 • deltage i sproglege og små rollespil
Sprog og sprogbrug
 • at turde udtrykke sig på engelsk
 • en begyndende forståelse for udtale og intonation
 • tilegne sig et enkelt ordforråd om nære emner
 • genkende enkle, faste vendinger
 • begyndende forståelse for ental og flertal
Sprogtilegnelse
 • blive opmærksom på, at der er engelsk overalt, og at det kan bruges til læring
 • anvende alternative kommunikationsstrategier, fx kropssprog og mimik
 • have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster
 • turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slå til, fx med brug af
  kropssprog og mimik
 • have mod på at skrive ord og enkle sætninger på engelsk
Kultur- og samfundsforhold
 • kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie,
  dagligdag, skole, mad, fritid, ferie og højtider
 • forståelse for, at der tales engelsk i andre lande og i de nære omgivelser gennem bl.a. medier

En skole med lektier tilpasset efter årgang og fag

På Mammen Friskole får eleverne lektier for gennem hele skoleforløbet. Vi differentierer mængden
og sværhedsgraden i forhold til den enkelte elev.


Ugelektier er det mest brugte, især i de små klasser. Disse kan afstemmes efter niveau for den
enkelte elev og klasse. Ugelektier kan passes ind i den enkelte families hverdag; nogle laver lidt
hver dag, andre alt på en gang.


Der er altså rig mulighed for at tilpasse lektier en travl børnefamilies hverdag med fritidsaktiviteter.
Dag-til-dag lektier forekommer også. Det kan være dagens matematikside, der skal laves færdig
eller aktuel læsning, der skal bruges til undervisningen dagen efter. Dette vil ved de små ofte være
noteret i elevens bog.


Der er altså rig mulighed for at tilpasse lektier en travl børnefamilies hverdag med fritidsaktiviteter.


Dansk

Vi vil gerne have gode læsere! Derfor er den daglige læsning højt prioriteret. Vi opfordrer til, at
man læser 20 – 30 minutter derhjemme hver dag. Det er så muligt at tilpasse niveauet efter elevens
evner og interesser.


Matematik

I matematik følger lektierne det emne, der arbejdes med aktuelt, og det vil derfor være kendt stof.
Der er mulighed for at spørge ind til opgaverne i timerne, inden det skal afleveres.
I matematik er der også mulighed for ekstra hjemmearbejde, hvis eleven er motiveret for det.


Sprogfag

Der er ofte læsning, remser, rim og andet, der skal læses og øves på til den næste time. Derudover er
der skriftlige ugelektier i engangsbog.

Med træningsbånd for mellemgruppen og skolens ældste elever

Fra oktober 2014 indfører vi et træningsbånd, hvor eleverne fra 3.- 8. kl. skal arbejde med forskelligt fagligt stof,

som skal trænes, 2 gange ½ time om ugen.


Det kan være læsning, tabeltræning, staveord, færdighedsregning eller særlig udfordring til fagligt dygtige elever.


Træningsbåndet ligger først på eftermiddagen således at 2. klasse efter jul kan kobles på træningsbåndet.

Hvor undervisningen ikke aflyses

På mange skoler bliver en del undervisning, især for de ældste elever, aflyst, hvis læreren er syg, og
timerne ligger sidst på dagen. Dette skyldes stramme budgetter, hvor vikarbudgettet ikke er ret stort.


På Mammen Friskole har vi ikke noget stort vikarbudget, men vi aflyser ikke undervisningen.


Ved sygdom og planlagt fravær bruger vi så vidt muligt eget personale til at vikariere. Det kan være skolelederen,

det pædagogiske personale fra vores SFO eller en lærer, der ikke har fuldt skema, der dækker timerne.

I nødsituationer slår vi to børnegrupper sammen.

 

På den måde er det altid kendte voksne, der er sammen med børnene. I vores SFO har vi en kreds af forældre,

der hjælper til ved sygdom og større arrangementer.

Med kendte voksne og faste vikarer

Ved sygdom bruger vi så vidt muligt eget personale til at vikariere, det kan være skolelederen, det
pædagogiske personale fra vores SFO, eller en lærer der ikke har fuldt skema, der dækker timerne. I
nødsituationer slår vi to børnegrupper sammen.

 

På den måde er det altid kendte voksne, som er sammen med børnene. I vores SFO har vi en kreds af forældre,

som hjælper ved sygdom og større arrangementer.

Med et spirende musikliv

På Mammen Friskole er vi i gang med at udvikle en musikkultur. Der undervises i musik på alle
årgange, vi har morgensang hver dag, og eleverne opfordres til at lære at spille et instrument. I løbet
af skoleåret bruges musikken hver gang, der er arrangement på skolen f.eks.:

 • Lucia-arrangement - eleverne fra 7./8. kl. akkompagnerer 3./4. kl., der synger. Ofte har
  eleverne selv været med til at lave sangene.
 • Teater/musical – elever fra 7./8. kl. spiller musikken til teaterstykket, der ofte er en musical
  – 3./4. kl. synger kor.
 • Forårskoncert – skolens klasser fremviser noget af det, de har arbejdet med.

Med to årlige lejrture på hver årgang

Hvert år i august har vi startture for alle elever fra 1. til 8. årgang. De nye samlæste klasser er på en
fælles tur for at blive rystet sammen, men også 1.-2. klasse har deres starttur. Alle startture er med
en overnatning. Startturene går ofte for de ældste elevers vedkommende til en lejr eller hytte i
cykelafstand fra skolen.


Hvert år i maj er børnehaveklassen til 6. klasse på lejrtur sammen. Turen er med to overnatninger,
ofte i cykelafstand fra skolen, så 3.-6 årgang kan cykle dertil.


Mens børnehaveklasse til 6. klasse er på lejr sammen, er 7.-8. klasse det ene år på udlandstur til
London og det andet år på tur til København.


Vi prioriterer vores startture, lejrture og storbyturene for de ældste elever meget højt. De oplevelser,
børn og voksne har sammen på disse ture, giver et stort bidrag til vores oplevelse af fællesskab,
nærhed og samhørighed. Børnene tilegner sig viden på en anden måde, når der er store oplevelser
knyttet til, og ikke mindst lærer de meget om sig selv.