Priser

Gældende priser

Afdeling Priser
Barn i MammenFri børnehave: 1.595 pr. mdr. i 11 mdr.
Barn i MammenFri vuggestue 3.033 pr. mdr. i 11 mdr.

 

Betalingen opkræves månedsvis forud. Den årlige fastsatte forældrebetaling fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

 

Økonomisk friplads

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk friplads ved at kontakte Viborg Kommunes borgerservice på tlf. 87878787, eller ved at udfylde og indsende følgende blanket: Tryk her

 

Søskende rabat

Hvis en familie har flere børn i fribørnehaven og/eller frivuggestuen, ydes der 50 % søskenderabat på den/de billigste takst/takster.

Der ydes ikke søskenderabat mellem friskolen og børnehaven/vuggestuen.