Mål med undervisningen

Mål for undervisningen på MammenFri:

 

Som friskole er MammenFri forpligtet til at levere en undervisning, som kan “stå mål med den undervisning, som gives i folkeskolen”. Dette kaldes “Stå mål med kravet”, og skal sikre, at de elever, der efter endt skolegang forlader en friskole har de samme muligheder, som en elev, der forlader folkeskolen.

Dette gør vi ved at følge “Fælles mål” for næsten alle de udbudte fag på MammenFri bortset fra religion/kristendom og historie. Der kommer mere om disse fag senere. Fælles mål er de af undervisningsministeriet overordnede fastsatte mål for undervisningen, som er fag- og aldersopdelt.

Der er forskellige måder at opfylde det lovmæssige krav til tilsynet med, at man lever op til “Stå mål med kravet”. Her har MammenFri valgt at have en tilsynsførende, som hvert år kommer og tjekker, at vi lever op til den undervisning, som kræves af en fri grundskole.

På MammenFri går man op til folkeskolens afgangsprøve og får som udgangspunkt karakterer fra 8. klasse. Karakterer kan dog i nogen grad fravælges.

Der afholdes ikke eksamen i fagene religion/kristendom og historie. For religion/kristendoms vedkommende skyldes det, at vi slet ikke har faget på MammenFri. I stedet har vi elementer af faget i faget “Fortælling”. Historie har vi først fra 4. klasse. Igen skyldes det, at vi har elementer af faget i faget “Fortælling”. Fra 4. klasse følges “Fælles mål” også i faget historie.

For faget “Fortælling” findes der ikke “Fælles mål”. I faget “fortælling” fortæller lærerne historier, som oftest er hentet fra fagene religion/kristendom og historie. Der er lavet en 3-årsplan med emner, som lærerne skal omkring. Denne evalueres hvert 3. år.

 

Ud over at skulle leve op til de faglige krav skal vi som friskole også ruste eleverne til frihed og folkestyre. Dette gør vi på MammenFri bl.a. på følgende måder:

  • Vores elevråd, som deltager i beslutninger om elevernes hverdag
  • Studierejser bl.a. til København, hvor vi besøger Folketinget og andre demokratiske institutioner i Danmark.
  • I vores måde i den daglige undervisning at præge eleverne med tolerance, respekt for forskelligheder og konstruktiv konfliktløsning.



Vi har på MammenFri en lidt anden fagrække, end man har i folkeskolen. Vi starter hver dag med 15 minutters morgensang og om fredagen slutter vi af med en fælles afslutning.

Vores fagrække kan ses her:



Fag

Klasse

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dansk

8

8

9

9

8

8

7

7

6

6

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Idræt

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

Engelsk

 

1

1

1

2

2

2

2

3

3

Tysk

         

1

2

2

3

3

Naturfag (fysik, geografi og biologi)

       

2

2

2

2

4

4

Historie

       

2

2

2

2

1,5

1,5

Samfundsfag

               

1,5

1,5

Håndværk/design

       

2

2

       

Musik

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fortælling

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bålmad

           

2

2

   

Valgfag

       

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Emne

4

4

4

4

           
                     

Timer i alt

24

25

26

26

29,5

30,5

30,5

30,5

31,5

31,5