Værd at vide

Her kan man få oplysninger og en kort beskrivelse om mange af de ting, som foregår på MammenFri Skole.

 

 

 

 

Aksesamarbejde

Dette kalder vi vores samarbejde med de øvrige nærliggende friskoler. Her har vi nogle gange om året arrangementer for primært eleverne i 6.-9. klasse. Du kan læse mere om dette under menupunktet "Friskolesamarbejde".

 

Antimobbepolitik

MammenFri har udviklet en antimobbestrategi, som kan ses her på hjemmesiden.

 

Arbejdsweekend

En af forældreopgaverne på MammenFri er at deltage i arbejdsweekenden. i skoleåret 2023-2024 er der ikke arbejdsweekend men bare arbejdslørdag den 23. september (se kalender). Vi forventer, at alle familier deltager i arbejdslørdagen. Pedellen har lavet overskuelige opgaver, og der vil være en formand på hver opgave. Selvom man ikke er håndværker eller handyman, er der helt sikkert opgaver til alle.

 

Bålmad

Vi har ikke et hjemkundskabslokale på skolen, og derfor har vi valgt at lave faget ”Bålmad”. I vores fine bålhytte laver eleverne i 6.-7. klasse al den mad, som man ellers ville lave i et køkken. De har det 3 timer om ugen dog ikke fra november til og med februar.

 

Elevgennemgange

Hvert år har lærerne 4 klasseopdelte elevgennemgange om  alle elever på MammenFri. Lærerne bruger den samme mængde tid på at gennemgå hver enkelt elev, så vi kan sikre  fortsat udvikling. Her kommer man omkring både det faglige, det personlige og det sociale.

 

Emne-faget

0.-3. klasse har faget emne i 4 timer om ugen . Her arbejdes der på tværs af årgangene og i dette skoleår har 0.-1 klasse faget sammen og 2.-3. klasse faget sammen. Emne er et tværfagligt fag, som i princippet kan inkludere alle fag. Men dog er der krav om, at det skal inkludere faget billedkunst.

 

Emneuger

Vi har 3 faste emneuger i løbet af skoleåret.

Den første er vores motionsuge, som ligger i uge 41. Denne sluttes af med Skolernes motionsløb om fredagen. Vi laver mange forskellige idrætsaktiviteter i løbet af ugen - blandt andet en dag hvor vi laver duatlon og en dag hvor hele skolen er ude af huset til en fælles oplevelse. Det kan være i svømmehallen, i et springcenter eller andet..

Den anden er vores skolefestuge, som i år ligger i uge 14 og slutter af med skolefesten om torsdagen. Her er det 6.-8. klasse, der laver skolekomedien og laver musik, stiller scene op, sørger for lyssætning og meget mere. 4.-5 klasse er kor og laver udsmykning sammen med 0.-3. klasse.

Den sidste er vores fælles emneuge for hele MammenFri. Denne ligger i ugen efter Pinse og slutter af med et arrangement lørdag formiddag. Her er der traditionelt fokus på det kreative og på, at hele institutionen er fælles om projektet. Vi har bl.a. haft emner som: Karneval, cirkus og arbejdet med MammenFri’s værdisæt.

 

Erhvervspraktik

I 8. klasse er alle elever en uge i erhvervspraktik. Eleverne skal evt. sammen med deres forældre finde et praktiksted. Hvis dette ikke lykkes, vil skolen være behjælpelig. Vi modtager desuden også selv erhvervspraktikanter. Vi har hvert år et par elever fra Hedemølle Efterskole.

 

Fagdage

10 dage fordelt hen over skoleåret har alle klasser fagdage. 4 af disse fagdage hedder UDE-Fagdage, hvilket betyder, at eleverne skal lave ude-aktiviteter. Dette sker som et led i vores større fokus på udeliv og bevægelse. På en fagdag har man det samme fag med den samme lærer en hel dag. Dette giver bedre mulighed for fordybelse. Planen for fagdagen kan ses på siden med skemaer.

 

Fortælling

En lektion om ugen har alle elever faget ”Fortælling” i en halv time. Fortælling opfattes hos os som et fag, og det er godt i tråd med Grundtvigs tanker om ”Det levende ord”. Der laves hvert tredje år en 3-årsplan for faget, hvor man kommer omkring religiøse og historiske fortællinger. Derfor har vi heller ikke religion eller kristendom som fag på MammenFri. De har også først faget historie fra 4. klasse.

 

Forældremøder

Der er forældremøder 2 gange om året for alle klasser. Til mødet i efteråret drejer det sig primært om skoleåret, klassen og fagene. Mødet om foråret er oftest et samlet møde for forældrene i 0.-5. klasse eller 6.-9. klasse, hvor et emne bliver diskuteret.

 

Fravær-sygdom

I tilfælde af sygdom skal man sende besked til klasselæreren over Viggo inden kl. 08.00 om morgenen. Man melder også fravær over Viggo, hvis man skal have fri i 1-2 dage. Hvis man skal have fri i længere tid, skal man sende besked til lederen på mail eller over Viggo.

 

Fredagsoprydning

Hver fredag kl. 12.10-12.25 har vi fredagsoprydning. Her får alle elever en rengøringsopgave, som lægger lidt ud over de normale duksepligter. Vi fejer skolegården, tørrer hylder af, sætter bøger på plads i bibliotek og meget mere. Her lærer børnene at tage ansvar for, at skolen holdes ren og pæn. Samtidig lærer de at udføre rengøringsopgaverne.

 

Fripladstilskud

Man kan for skole- og SFO-delen ansøge om fripladstilskud. Skemaet skal være kontoret i hænde senest den 5. september hvert år. Skemaet kan findes her på hjemmesiden under menupunktet ”Fripladstilskud” eller sendes ud med torsdagsbrevet i starten af skoleåret, hvor man også kan læse mere.

 

Individuelle samtaler

Alle elever på MammenFri har hvert år 6 individuelle samtaler med deres klasselærer. Formålet med disse samtaler er at tale om og sætte mål for de dele af barnets udvikling, som er relevante for den enkelte. Det kan være både deres faglige, personlige og sociale udvikling. Dette bidrager til at fastholde både elevens og lærerens fokus på det enkelte barns udvikling. Samtidig skaber det også en god relation mellem læreren og eleven, som er essentielt for elevens udvikling.

 

Indmeldelse

Alle børnehavebørn i skolegruppen vil automatisk blive indkaldt både til vores infomøde i november og vores indskrivningsdag i december. Hvis man går i en anden børnehave og overvejer eller ønsker at gå i skole på MammenFri, vil vi meget gerne have, at I kontakter leder Mikael Kristensen. Han vil med glæde vise jer rundt på skolen og fortælle om stedet. Det gælder selvfølgelig også alle andre, som er interesserede i at flytte deres børn til MammenFri. Man kan printe indmeldelsesblanketten ud under menupunktet ”Indmeldelse”.

 

IT

Skolen har de seneste år investeret meget i vores IT. Vi har indkøbt Chromebooks, så alle elever på skolen kan have en samtidig. Vi har tilkøbt adgang til alle Gyldendals Fagportaler. Disse bruges i alle klasser og især i de ældste klasser. Vi har en lynhurtig fiberforbindelse, så mange kan være online samtidig uden problemer. I de ældste klasser bruger vi Google Classroom til lektier. Så vi synes selv, at vi er rigtig godt med på denne front.

Vi har også i henhold til EU-krav om persondataforordning defineret vores egen IT-sikkerhedsprocedure. Denne kan læses under menupunktet ”Vedtægter”.

 

Karakterer

I skoleåret 2017/18 startede MammenFri med at give karakterer i 8. og 9. klasse. Der var stor diskussion om det, da alle godt vidste, at der kan være nogle negative sider ved at give elever karakterer. Derfor valgte vi for det første, at gøre det frivilligt i 8. klasse, om man vil have karakterer, men man skal melde fra i starten af skoleåret, hvis man ikke ønsker det. Det er desuden også forbudt for eleverne at tale indbyrdes med hinanden om karakterer. Karakterer er efter vores overbevisning stærkt overvurderede både hos elever, forældre, nogle lærere og i det hele taget resten af samfundet. Derfor vil vi arbejde for at give eleverne et fornuftigt forhold til karakterer som evalueringsmiddel. Karakteren skal altid suppleres med yderligere mundtlig eller skriftlig evaluering.

 

Kontaktforældre

På det første forældremøde i august/september vælges der 1 kontaktforælder fra hver årgang. Kontaktforældrene har bl.a. til opgave at arrangere minimum 2 aktiviteter for klassen og meget gerne også forældrene i løbet af skoleåret. Som kontaktforælder sidder man automatisk i kontaktforældreudvalget.

 

Lektiehjælp

Vi har i dette skoleår valgt at tilbyde lektiehjælp. Det er dog ikke en frivillig ordning. Det vil være klasselæreren, der i samarbejde med forældrene indstiller nogle elever til at modtage lektiehjælp.

 

Lucia

MammenFri har tradition for at lave et Lucia-arrangement i samarbejde med Mammen Kirke. Eleverne har forskellige opgaver i form af at gå Lucia, synge kor, spille musik og fortælle de ni læsninger. Efter arrangementet i Mammen Kirke fortsættes der på skolen med æbleskiver og hygge.

 

Madordning

Vi har de seneste år været tilmeldt ordningen skolemad.nu. Her har forældrene mulighed for at bestille skolemad om fredagen. Man kan se mere om tilmelding og menuer på www.skolemad.nu.

 

MammenFri-kredsen

Alle forældre med børn på MammenFri betaler 250 kr pr familie og bliver derved automatisk medlemmer af MammenFri-kredsen. Dette giver mulighed for at stemme, stille op og komme med indkomne forslag til generalforsamlingen. Men man kan også få disse muligheder, selvom man ikke har børn på MammenFri. Alle kan blive medlemmer af MammenFri-Kredsen ved at betale et kontingent på 250 kr for en husstand og 150 kr for et personligt medlemskab. Kontakt evt. kontoret for mere info.

 

Mobiltelefon-politik

Eleverne må ikke bruge mobiltelefoner i skoletiden. Dette inkluderer også frikvarterer. I nogle klasser afleveres telefonerne om morgenen, når eleverne møder ind og udleveres så igen, når der har fri. Hvis man skal bruge sin telefon, skal man have lov til dette af en lærer.

 

Morgenidræt

På MammenFri prioriterer vi idræt meget højt. Udover den ugentlige idrætsundervisning har vi tirsdag, onsdag og torsdag 45 minutters morgenidræt umiddelbart efter morgensang kl.8.40. Alle elever inddeles i 3-4 grupper efter alder. Fra starten af skoleåret laves en årsplan for faget, så man sikrer variation. Eleverne fra 0.-5. klasse skal ikke klæde om før morgenidræt og skal derfor heller ikke i bad bagefter. Eleverne fra 6.-9. klasse skal både klæde om og gå i bad bagefter.

 

Morgensang og fællessamling

Hver morgen kl. 08.25-08.40 er der morgensang og fredag kl. 12.20-12.35 er der fællessamling. Disse samlinger og fællesskabet omkring dem er vigtige elementer i skolens hverdag. Hver morgen synger vi sange og giver beskeder. Derudover gives både store og små beskeder til disse samlinger. Forældre er meget velkomne.

 

 

Rejser og ture

Vi prioriterer rejser og ture meget højt, og derfor er alle vores elever på minimum 2 ture hvert år. Eleverne tager på startture sidst i august. Formålet med disse ture er at styrke fællesskabet i de nye samlæste grupper. Desuden er 0.-6. klasse på en fælles lejrskole i maj/juni måned. Vores 6.-9. klasse tager nogle gange på startture sammen med nogle af de øvrige akseskoler. Planen er også, at 6.-7. klasse skal skiftevis til København og Flensburg og 8.-9. klasse skal på en udlandstur hvert år til foråret. Her er den foreløbige plan, at der skal skiftes mellem London og en anden europæisk storby. Kravene for alle udlandsture er, at de ud over at have et socialt formål også skal have et fagligt formål. Der vil altså blive arbejdet med destinationerne både før og efter rejsen i et eller flere fag. MammenFri betaler udgifterne til rejser og ture. Men forældrene skal betale 150 kr pr overnatning til mad og drikke.

 

Rengøring

Skolen har i foråret 2023 selv ansat rengøringspersonale til at lave den daglige rengøring af toiletter og omklædningsrum. Forældrene står som udgangspunkt for den øvrige rengøring. Dog er det nu muligt at betale sig fra rengøring. I år har vi sat prisen ned til kun 125 kr om måneden. Dette har gjort ordningen så populær, at der kun sættes et forældrepar på hver weekend. Det betyder, at man skal gøre rent 2-3 gange om året. Lederen laver rengøringsplanen. Dog skal spørgsmål til rengøringen rettes til rengøringsudvalget.

Vi har tidligere haft 2 gange årligt med hovedrengøring. Vi arbejder dog på, at denne opgave kan varetages af det ansatte personale.

 

Skema

Skoleskemaet laves umiddelbart før sommerferien og sendes hjem til forældrene og kan også ses her på hjemmesiden. Vi følger med små afvigelser timetallene i folkeskolen. Dog har vi ikke faget ”Understøttet undervisning”, som blev indført i folkeskolen efter folkeskolereformen.

Vores skoledag starter altid kl. 08.25. Eleverne har fri på forskellige tidspunkter fra kl. 13.05 til kl. 15.00. Vi har altså prioriteret ikke at have så lang en skoledag, som man har i folkeskolen.

 

Skokasser

Af hensyn til rengøringen må eleverne ikke gå ind på skolen i deres udendørs-fodtøj. Derfor er der i entreen opsat skokasser til alle elever. Man må selvfølgelig meget gerne have indendørssko med, som man kan tage på. Fra sommeren 2023 har eleverne fået til opgave at præsentere sig selv og sin familie på skokasserne. Så her kan man se billeder og læse lidt om alle elever på skolen.

 

Skolefest

I år afholdes skolefesten torsdag den 9. februar. Vi ser det skuespil, som hele skolen på forskellig vis har arbejdet med, der er diskotek, dans og spisning. Til slut rydder forældrene op på skolen i begrænset omfang. Alle skolens elever og forældre og elever i den kommende børnehaveklasse og deres forældre inviteres til skolefesten. Vi har desværre ikke plads til at have søskende, som ikke går på skolen, og bedsteforældre med, men de har mulighed for at se skuespillet til generalprøven dagen før. Se mere under punktet emneuger.

 

Skole-hjem samtaler

Vi har skole-hjem samtaler både i efteråret og i foråret. Til alle samtaler deltager dansk- og matematiklæreren. Herudover suppleres der med øvrige lærere fra andre fag og pædagoger fra Mammutten.

 

Skoleven

Alle elever på MammenFri har en skoleven. Når der starter en ny børnehaveklasse, vil de før sommerferien få et personligt brev hjem fra deres kommende skoleven, som går i 4. klasse. I løbet af året er der små arrangementer, hvor man er sammen med sin skoleven, så den ældre elev kan hjælpe den yngre til rette på skolen og gøre dem trygge i deres skolegang. I dette skoleår har vi også skolevenlæsning tirsdag efter fortælling. Her mødes skolevennerne og læser for hinanden.

 

Tilsynsførende

Som friskole er man ikke underlagt undervisningsministeriets eller kommunens love og regler, som gælder for en folkeskole. Man skal dog ”stå mål” med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette kontrolleres hvert år af en tilsynsførende, som er uddannet til dette. Den tilsynsførende møder op på skolen 2 gange om året og følger undervisningen.  Den tilsynsførende fremlægger hvert år resultatet af sit tilsyn på generalforsamlingen. Dette kan læses her på hjemmesiden under menupunktet ”Generalforsamling”.

 

Torsdagsbrev

Hver 2. skoleuge sendes om torsdagen et nyhedsbrev ud, som kaldes torsdagsbrevet. Det er meget vigtigt, at alle forældre læser torsdagsbrevet, da det er vores vigtigste nyhedskilde. Torsdagsbrevet sendes fra januar 2023 ud gennem Viggo. Men det kan også findes her på hjemmesiden under forældreinfo.

 

Trænerspiren

Vores ældste klasser tilmeldes hvert andet år DGI’s ”Trænerspiren”. Her tager de unge en træneruddannelse, hvor der både arbejdes med teorien og praksis. Eleverne skal alle være tilknyttet en forening, hvor de lægger 30 timers arbejde som hjælpetræner. Uddannelsen styrker også deres sociale og deres idrætsfaglige kompetencer, samt giver dem mod på at påtage sig en træner- eller hjælpetræneropgave i det lokale foreningsliv.

 

Udlejning af lokaler

Man kan leje skolens lokaler til forskellige arrangementer. Hvis man vil afholde fødselsdag eller andre arrangementer, hvor man inviterer hele klassen, så kan man gratis låne skolen til dette. Medlemmer af MammenFri-Kredsen, hvilket vil sige alle forældre på MammenFri og de eksterne medlemmer, som betaler kontingent, kan også leje skolen til private arrangementer. Priserne for leje af MammenFri kan fås på kontoret.

 

Udvalg på MammenFri

Som friskole har vi ikke det samme budget som eksempelvis en folkeskole. Derfor er vi helt afhængige af, at vi kan få løst nogle opgaver uden at skulle betale høje lønninger til det. Der er derfor en række opgaver, som løses ved forældrehjælp. Disse opgaver er lagt op i forskellige udvalg. En person fra hvert forældrepar skal deltage i et af disse udvalg. Udvalgene og yderligere beskrivelser kan findes under menupunktet ”Udvalg på MammenFri” her på siden. Det er koordineringsudvalget, som administrerer udvalgene og sætter folk på.

 

Valgfag

Torsdag fra kl. 13.30-14.30 har eleverne i 4.-6. klasse valgfag. Valgfaget kører i ca 3 måneder, hvorefter man kan skifte til et nyt. Det er forskelligt, hvad der udbydes som valgfag. I år har 7.-8. klasserne musik samtidig, da dette for 8. klasse er et eksamensfag.


VIGGO

Fra januar 2023 har vi fået et nyt kommunikationssystem, som kaldes VIGGO. Her foregår al den daglige kommunikation. det er også her torsdagsbrevene sendes ud.

 

Åben Skole

MammenFri har de seneste 8 år været tilmeldt Dansk Friskoleforenings ”Åben Skole”. Det foregår den første torsdag i november. Her foregår skoledagen fra kl. 16.00-19.00. Dette er for at åbne dørene for forældre, bedsteforældre og andre, som kunne være interesseret i at se vores skole. På denne dag vil Mammutten være åben for alle elever i 0.-3. klasse og alle tilmeldte Junior-Mammutter.

 

Åbningstider

Skolen åbner først dørene kl. 08.15 om morgenen. Vi forventer, at eleverne tager hjem efter sidste time. Hvis der er behov for at blive på skolen for de ældste elever, kan man lave aftale med klasselæreren om dette. For de yngste elever forventer vi, at man bruger vores tilbud i Mammutten. Hvis man møder tidligere ind om morgenen, anbefaler vi også, at ældre elever benytter vores meget billige tilbud om Junior-Mammut.