Priser

Gældende priser

Afdeling Priser
Barn i MammenFri børnehave:

1.861 pr. mdr. til og med april 2021

1987 fra maj til december 2021

 

Barn i MammenFri vuggestue

3.426 pr mdr. til og med april 2021

3658 fra maj til december 2021

 

 

Betalingen opkræves månedsvis forud. Den årlige fastsatte forældrebetaling fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

 

Forplejning

Der opkræves hver måned 75 kr. til forplejning i form af formiddagsmad og eftermiddagsmad. Børnene skal selv medbringe madpakke til frokost.

 

 

Økonomisk friplads

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk friplads ved at kontakte Viborg Kommunes borgerservice på tlf. 87878787.

 

Søskende rabat

Hvis en familie har flere børn i fribørnehaven og/eller frivuggestuen, ydes der 50 % søskenderabat på den/de billigste takst/takster.

Der ydes ikke søskenderabat mellem friskolen og børnehaven/vuggestuen.

 

 

Udmeldelse

Udmeldelse fra vuggestue og børnehave skal ske på mail til afdelingsleder på afdelingsleder@mammenfri.dk.mailto:afdelingsleder@mammenfri.dk 

Ved udmeldelse skal der betales for igangværende måned + to måneder.