Priser

Gældende priser

Afdeling Priser
Barn i MammenFri børnehave:

1.794 pr. mdr. i 11 mdr. i 2018

1.805 pr. mdr i 11 mdr i 2019

Barn i MammenFri vuggestue

3.290 pr. mdr. i 11 mdr. i 2018

3.323 pr mdr. i 11 mdr. i 2019

 

Betalingen opkræves månedsvis forud. Den årlige fastsatte forældrebetaling fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

 

Økonomisk friplads

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk friplads ved at kontakte Viborg Kommunes borgerservice på tlf. 87878787.

 

Søskende rabat

Hvis en familie har flere børn i fribørnehaven og/eller frivuggestuen, ydes der 50 % søskenderabat på den/de billigste takst/takster.

Der ydes ikke søskenderabat mellem friskolen og børnehaven/vuggestuen.

 

 

Udmeldelse

Udmeldelse fra vuggestue og børnehave skal ske på mail til afdelingsleder på afdelingsleder@mammenfri.dk.mailto:afdelingsleder@mammenfri.dk 

Ved udmeldelse skal der betales for igangværende måned + to måneder.